Ford Anglia E04A

เปิดตัวก่อนสงครามโลกครั้งที่สองในปีพ. ศ. 2482 Ford Anglia E04A จะเป็นพื้นฐานของรูปแบบการผลิตที่จะยังคงมีการผลิตต่อไปอีก 20 ปีข้างหน้า ขึ้นอยู่กับรูปแบบ 7Y 8hp รุ่นเก่าของ Anglia ใช้โครงแบบเครื่องจักรกลที่เรียบง่ายซึ่งรวมถึงเบรคกลและเครื่องยนต์แบบ sid […]